مجموعه صرف أفعال عربی

تصویر شاخص
نوع

کتاب الکترونیکی

موضوع

صرف فعل

زبان

عربی فصیح

صرف فعل در عربی فرایندی است که نشان می‌دهد چگونه افعال از مجموعه‌ای از حروف پایه (معمولاً سه حرف) ساخته می‌شوند و چگونه در زمان‌های مختلف تغییر می‌کنند تا جنسیت، تعداد اشخاص و جنبه‌های دیگر را منعکس کنند. دقت کنید که صرف فعل در عربی نیازمند تمرین و تکرار است.

صرف ۷۰ فعل عربی

صرف ۵۰۱ فعل عربی همراه با جمله‌سازی

قیمت

رایگان